Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1. vx680 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar Bezoekers. In onze Privacyverklaring is beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

1.2. Door de Website www.vx680.nl te gebruiken, al dan niet door het aanmaken van een persoonlijk account of een overeenkomst te sluiten met vx680, gaat een bezoeker akkoord met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien een Bezoeker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website niet te gebruiken dan wel geen overeenkomst aan te gaan.

 

2. Definities

In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

 • App: alle webapplicaties van vx680
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Bezoeker: iedere bezoeker van de Website c.q. gebruiker van een App
 • Derde: andere partijen dan vx680, de betrokkene en eventueel een Verwerker
 • Privacyverklaring: deze privacyverklaring van vx680.
 • Vx680 De verantwoordelijke voor de website https://vx680.nl/ en de bijbehorende webapplicaties is Fieldsupport, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70736103 . vx680is tevens verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
 • Verwerker: een instantie die diensten uitvoert voor vx680, waaronder verzending van drukwerk en IT-onderhoudswerkzaamheden.
 • Website: de website van vx680, https://vx680.nl.
 • Waarnemer: degene die zich via de Website en/of App registreert als waarnemer. Een waarnemer heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van waarnemerscode en wachtwoord.
 • Wederpartij: de partij met wie Vx680 een overeenkomst sluit, waaronder afnemers.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1. Vx680 verzamelt persoonsgegevens van haar Bezoekers die via de Website en/of App persoonsgegevens verstrekken aan Vx680in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, de registratie als Waarnemer en/of het plaatsen van een bestelling bij Vx680. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

3.1.1. Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’)

3.1.2. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het geven van feedback en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief c.q. een cursus verwerkt Vx680 de daarvoor door de Bezoeker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)

3.1.3. Om deel te nemen aan vogeltellingen, de hieruit voortvloeiende (tel)gegevens in te voeren en ter beschikking te stellen via de Website en/of App en hierbij door Vx680 ondersteund te worden, dient een persoonlijk account aangemaakt te worden, waarvoor een Waarnemer:

 • verplicht diens volledige naam, adres, e-mailadres en wachtwoord moet verstrekken.
 • optioneel het geboortejaar, geslacht en telefoonnummer en/of informatie over specifieke voor de doeleinden van Vx680 relevante vaardigheden kan verstrekken.

3.1.4. Om als Wederpartij een bestelling van goederen of diensten van Vx680 te plaatsen dan wel een lidmaatschap aan te vragen, verwerkt Vx680 de hiervoor benodigde contact- en adresgegevens en financiële gegevens van de betreffende Wederpartij.

3.2. De verstrekte persoonsgegevens worden door Vx680 uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen.

3.3. Vx680 kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Bezoekers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Vx680 die voor de desbetreffende Bezoeker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via info@Vx680.nl

 

4. Doorgifte aan Derden

4.1. Behoudens het bepaalde onder 4.2, hebben alleen de personen die door Vx680 zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van Bezoekers.

4.2. Vx680 kan voor enkele in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een Verwerker inschakelen, met wie Vx680 een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. In deze overeenkomst is eveneens opgenomen dat de betreffende persoonsgegevens slechts voor het omschreven doel mogen worden gebruikt en na gebruik direct moeten worden vernietigd.

4.3. Voor het overige zal Vx680 de persoonsgegevens van haar Bezoekers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval. Verstrekking in het kader van een noodgeval gebeurt voor zover dat naar het redelijke oordeel van Vx680 in het belang van haar Bezoekers is.

4.4. Vx680 kan geaggregeerde, niet naar personen herleidbare gegevens, ter inzage geven aan Derden in het kader van onderzoek naar de ontwikkeling van waarnemersnetwerken, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Vx680 in het belang is van haar Bezoeker, en mits Vx680 betrokken is bij dit onderzoek.

 

5. Cookies (algemeen)

5.1. Vx680 maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

5.2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via info@Vx680.nl

 

6. Google Analytics

6.1. Vx680 maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Bezoekers de Website en/of de App gebruiken.

6.2. Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Bezoekers, Waarnemers en Wederpartijen de Website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor Vx680 en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van  (persoons)gegevens. Vx680 is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 

7. Sociale netwerken

7.1. Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc. en Twitter van Twitter, Inc. (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst.  Vx680 heeft daarop geen invloed. Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen worden aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

7.2. De informatie die de sociale netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Vx680 is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 

8. Links naar en cookies op websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Bezoekers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. Vx680 is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Bezoekers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

 

9. Inzage en correctie

9.1. De Bezoeker, Waarnemer en/of Wederpartij heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan Vx680 via info@Vx680.nl.

9.2. Bezoekers kunnen zich afmelden van de digitale nieuwsbrief van Vx680 via info@Vx680.nl

 

10. Bewaartermijn

Vx680 bewaart persoonsgegevens van haar Bezoekers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij Vx680 op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

11. Beveiliging

Vx680 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Bezoekers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris is binnen de organisatie belast met toezicht op zorgvuldige omgang met persoonsgegevens inclusief de bepalingen in de Europese verordening (EU 2016/679) inzake bescherming persoonsgegevens. Deze functie wordt bekleed door het hoofd van de Afdeling IT. Contactgegevens zijn elders op de website raadpleegbaar,
 • opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups,
 • toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede,
 • betaling(sopdracht)en aan Vx680 via een encryptie-protocol (SSL).

Ondanks dat Vx680 alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

 

12. Wijzigingen

Vx680 behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Bezoekers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Website en/of de App houdt in dat Bezoekers, Waarnemers en/of Wederpartijen akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van Vx680 .

 

14. Contact

In geval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met Vx680via info@Vx680.nl of (087) 784 3938.